Vilkår for personlig træning

Opdateret 13.september 2022

(Tidligere vilkår gældende indtil 13. september 2022 kan findes her.)

1. Indehaveren har selv ansvar for, at hans/hendes helbredstilstand er sådan, at træning kan gennemføres uden risiko.

2. PT 60 er 55 minutters træning med en PT, og PT 30 er 25 minutters træning med en PT.

3. Er du forhindret i at benytte en personlig træningsaftale, skal du melde afbud senest 24 timer før starttidspunktet. Afmelding til en aftale skal ske direkte til den personlige træner. For betalingsaftale fratrækkes én træningstime ved manglende afbud. Der kan gøres undtagelser efter aftale.

4. Hvis du kommer for sent til din PT-time, trækkes denne tid fra din bookede tid. Hvis din PT kommer mere end 5 minutter for sent til en aftalt træning, har du ret til at få en ny PT-time gratis.

5. PT-sessionen skal først og fremmest finde sted i SATS-lokaler eller eventuelt i umiddelbar nærhed af disse, f.eks. på løberuter. Det er ikke tilladt at gennemføre PT-sessioner i træningscentre, der er konkurrenter til SATS.

6. SATS forbeholder sig ret til at skaffe en stedfortræder (EHFA godkendt personlig træner uddannelse eller tilsvarende), hvis den personlige træner ikke længere er til rådighed.

7. SATS tilbagebetaler ikke allerede betalte PT-timer, bortset fra tilfælde, hvor medlemmet har afsluttet sit medlemskab før tid på grund af særlige omstændigheder, der fremgår af vores gældende generelle vilkår for medlemskab hos SATS. Undtagelser skal godkendes af centerlederen.

8. Aftalen er personlig og kan ikke overdrages til et andet medlem.

9. Der gælder desuden særlige vilkår vedrørende personlig træning på betalingsaftale. Se nedenfor.

9.1. For medlemmer, der betaler via betalingsservice, gælder det samme kontonummer, som er aktivt for det almindelige medlemskab i dag. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at den øvre beløbsgrænse i betalingsaftalen dækker den samlede månedlige opkrævning fra SATS.

9.2. Reglerne vedrørende betalingsservice gælder i henhold til den almindelige medlemsaftale.

9.3. Aftalen tegnes med en binding på minimum 3 måneder. Efter bindingsperioden overgår betalingsserviceaftalen til et løbende aftaleforhold. Aftalen fortsætter således indtil denne opsiges af medlemmet. Se i øvrigt pkt. 9.10.

9.4. Det aftalte beløb trækkes automatisk den første i måneden

9.5. Der frigives det antal 'sessioner', som aftalen dækker d. 1 i måneden. Alle sessioner skal bruges i den samme måned, som de er frigivet, herefter forælder de. Måneder kan have hhv. 4 og 5 uger, hvilket afgør, hvor mange sessioner der frigives i måneden. Antal af uger i en måned er defineret som antallet af mandage i denne måned.

9.6. Opgradering af PT på betalingsaftale: Antallet af ugentlige træningssessioner på betalingsaftale kan opgraderes med 1 dags varsel, dog altid med start på en mandag og skal minimum have en varighed på 7 dage. F.eks. kan du på en søndag opgradere til 3 i stedet for 2 ugentlige sessioner i din fortsatte betalingsaftale forløb og vice versa. Der opkræves ikke gebyr for op/nedgradering, og du betaler kun for det ugentlige antal sessioner, du har valgt.

9.7. Nedgraderes af PT Medlemskabet: Medlemmet kan til enhver tid nedgradere sit PT-medlemskab for at reducere antal træning sessioner om måneden. Nedgraderinger træder i kraft efter udløbet af den måned, hvor medlemmet nedgraderede sit PT-Medlemskab plus en måned,

9.8. Beroperioder

9.8.1. PT på betalingsaftale kan sættes i bero i en periode på 7 dage til 4 måneder pr. gang. En beroperiode skal altid starte en mandag, og beroperioden er altid hele uger eller til månedens afslutning. Efter endt beroperiode vil en aktiv periode minimum være 7 dage. Der opkræves ikke gebyr for at sætte betalingsaftale i bero. Det er ikke muligt at opsige aftalen i en beroperiode. Derudover gælder SATS’ generelle vilkår for beroperioder.

9.8.2. For det antal uger aftalen sættes i bero krediteres andelen af ubrugte sessioner til medlemskontoen ift. til aftalen. Der kan ikke krediteres for klip, der er er blevet forbrugt i kalendermåneden. Dvs. Hvis aftalen giver ret til 4 sessioner i en måned, og alle disse sessioner er afholdt i starten af måneden, kan der ikke krediteres/sættes i bero i slutningen af måneden.

9.8.3. For de uger, aftalen er i bero, fjernes de tilgængelig antal klip svarende til antallet af uger.

9.9 Trænerskifte under betalingsaftalen

9.9.1. Du er berettiget til at skifte personlig træner, så ofte du vil. Kontakt centerchefen i dit center, hvis du ønsker at skifte personlig træner.

9.9.2. Skifter du til en personlig træner med samme kompetenceniveau, forbliver prisen for betalingsaftalen den samme, og SATS tager ikke gebyr for skiftet.

9.9.3. Skifter du til en personlig træner med et højere eller lavere kompetenceniveau, vil prisen for din betalingsaftale ændres til prisen det nyvalgte kompetenceniveau. Den nye pris er gældende fra den dag, skiftet foretages i dit center.

9.9.4. Ønsker du en personlig træner med højere kompetenceniveau pålægger SATS dig ikke gebyr for skiftet. 9.9.5. Hvis der er ventetid i forbindelse med trænerskifte, anbefaler vi, at du sætter din betalingsservice aftale i bero jf. pk. 9.8.

9.10. Opsigelse

9.10.1. Betalingsaftalen har en bindingsperiode på 3 måneder og kan opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned, dog tidligst til bindingsperiodens ophør.

Det er muligt at opsige pr. brev, eller e-mail til SATS' medlemsservice (medlemsservice@sats.com) med oplysning om for- og efternavn og medlemsnummer, samt en tilkendegivelse om, at du ønsker at opsige dit betalingsaftale tilkøb.

Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt din betalingsaftale er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse, hvorfor det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen for din opsigelse heraf.

9.10.2. En betalingsaftale fortsættes til det opsiges. Vær opmærksom på, at hvis du har et periodemedlemsskab, og dette ophører, ophører din betalingsaftale ikke automatisk på samme tidspunkt.

10. Der gælder desuden særlige vilkår vedrørende personlig træning ved køb af klippekort. Se herunder.

10.1. Gyldighed Klippekortet er gyldigt i 12 måneder fra salgstidspunktet, bortset fra køb af 50 PT-klip, hvor disse er gyldige i 15 måneder fra salgstidspunktet. Ubrugte klip kan herefter refunderes i indtil 12 måneder fra løbetidens udløb.

10.2. Fortrydelsesret Ønsker du at fortryde køb af PT-klip, tager SATS et gebyr på ét PT- klip. Det betyder eksempelvis, at ønsker du at refundere 4 PT-klip med en personlig træner, vil du få refunderet prisen på 3 PT-klip. Dog vil der ikke tages gebyr hvis du fortryder køb af ubrugt klippekort inden for 14 dage.

10.3. Trænerskifte

10.3.1. Du er berettiget til at skifte personlig træner inden for samme kompetenceniveau, så ofte du vil. Kontakt centerchefen i dit center, hvis du ønsker at skifte personlig træner.

10.3.2. Skifter du til en personlig træner med højere kompetenceniveau, skal du betale differencen op til det nyvalgte kompetenceniveau.

10.3.3. Ønsker du at skifte til en personlig træner med et lavere kompetenceniveau, kan du fortryde dit køb af PT-klip jf. pkt. 10.2 og herefter købe nye PT-klip med det nyvalgte kompetenceniveau.

10.3.4 Hvis din PT stiger i kompetenceniveau (helt nyt punkt) Opkvalificeres din personlige træner til et højere kompetenceniveau (level) vil der forekomme en prisændring. Prisændringen vil blive varslet via e-mail, og derefter vil den nye pris træde i kraft 30 dage efter varslingen. Såfremt der ønskes at skiftes til en personlig træner på tilsvarende kompetenceniveau, som du har købt skal du henvende dig skriftlig til SATS Medlemsservice. Henvendelse skal ske, inden din betalingsserviceaftale med ny pris effektueres. Ønsker du at opsige din aftale på baggrund af ændring i kompetenceniveau og den medfølgende prisstigning, så skal du rette henvendelse skriftligt til SATS Medlemsservice. Har du derimod klippekort, vil dine klip fortsat være gyldige til afvikling i tre måneder. Hvis du ønsker at skifte til en træner på det kompetenceniveau der svarer til det niveau, du har købt, bibeholdes den oprindelige udløbsdato, og der vil dermed ingen ændring foretages i forbindelse med afvikling af PT timer.

Vilkår for Boot Camp

1. Træning sker på medlemmets eget ansvar og risiko. Boot Camp er en time i en gruppe med høj intensitet. Medlemmet må selv vurdere, om den generelle sundhed og træningsbaggrund er tilstrækkelig til, at træningen under en Boot Camp kan gennemføres uden risiko for skade/sygdom. Medlemmet forpligter sig ved tilkøb af Boot Camp at give den personlige træner alt relevant information om sundhed, tidligere sygdom/skader mm. Det forudsættes, at medlemmet under træningen straks giver besked, hvis der er øvelser, der giver smerter eller lignende. Hvis medlemmet vælger at træne videre efter timen, sker dette på medlemmets egen risiko, og SATS/personlig træner kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader, som medlemmet måtte pådrage sig i den forbindelse.

2. Aftalen gælder i perioden for den bestemte Boot Camp

3. Medlemmet har ret til at benytte sig af fortrydelsesretten ved en skriftlig henvendelse til SATS inden 14 dage fra dato for køb af Boot Camp. Såfremt Boot Camp er startet i løbet af denne 14-dages periode, refunderes benyttede klip ikke.

4. Klippene er gyldige i 12 mdr. fra købsdato, hvilket betyder, at medlemmet ved brug af fortrydelsesretten eller aflyst Boot Camp har ret til at deltage i en ny gruppe, med startdato indtil 12 mdr. efter, at aftalen er indgået.

5. SATS refunderer ikke betalt Boot Camp udover fortrydelsesretten med undtagelse af tilfælde, hvor medlemmet opsiger sit medlemskab grundet specielle omstændigheder jf. gældende generelle vilkår for medlemskab hos SATS. Med specielle omstændigheder mener, hvor et medlem kan dokumentere sygdom, som gør det umuligt for denne at gennemføre flere timer/benytte sit medlemskab i en længere periode. Ved fremvisning af dokumentation fra læge om, at medlemmet ikke kan træne, refunderes ubenyttede klip. Et sådant refunderingskrav må gøres gældende snarest og senest 1 – én – måned efter endt sygdom.

6. Boot Camp er 10 gange 55 minutter med en personlig træner i en gruppe med andre.

7. Boot Camp vil i de fleste tilfælde foregå i det SATS-center, hvor aftalen er indgået, eller i nærheden, f.eks. løbebaner eller parker, medmindre andet er aftalt. Medlemmet kan ikke kræve deltage i Boot Camp gennemføres i et andet SATS-center.

8. Medlemmet må følge det faste, ugentlige tidspunkt som centeret i forvejen har fastlagt til Boot Camp. Aftale om andre tider kan ikke ske for enkeltpersoner.

9. Tidspunktet for timerne, som medlemmet har betalt for, er fastlagt på forhånd og skal gennemføres i henhold til dette. Hvis medlemmet er forhindret i at deltage på et eller flere af de forudbestemte timer får denne ikke timen(erne) til gode, uanset om medlemmet afmelder sig i god tid eller bliver forhindret i at møde op grundet sygdom.

10. Hvis medlemmet kommer for sent til tidspunktet for Boot Camp, får denne ikke forlænget den egentlige træning. Gruppen starter og afslutter til aftalt tid.

11. Ved specielle forhold som gør, at personlig træneren udebliver (sygdom eller andet), forbeholder SATS sig retten til at bruge en anden personlig træner. Hvis SATS ikke får skaffet en ny personlig træner og afholdt timen som aftalt, får medlemmet timen til gode. Time(r) til gode udføres i det angivne tidspunkt, som sættes samlet for gruppen.

12. Hvis en personlig træner for en Boot Camp er mere end 5 minutter forsinket til en aftale, har medlemmet ret til at få en ny Boot Camp-time gratis. Time(r) til gode udføres i det angivne tidspunkt som sættes for gruppen samlet.